Virtuální aktiva a nové povinnosti v oblasti AML v roce 2024

11. 2. 20244 minuty čtení

Senátu byl 9. 2. 2024 postoupen návrh novely zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů ("AML zákon"); sněmovní tisk č. 439.

Pokud bude návrh zákona přijat v předloženém znění, zavede mimo jiné i nové povinnosti spojené s virtuálními aktivy (mezi která se typicky řadí tzv. kryptoměny).

Kryptoměna = hotovost

Například platba virtuálním aktivem bude pro účely AML zákona považována za platbu v hotovosti. To pak znamená, že každý podnikatel a každá právnická osoba, která bude provádět obchod v rámci činností vymezených v § 2 odst. 1 AML zákona zahrnující platbu virtuálním aktivem v hodnotě 10 000 EUR nebo vyšší, budou považováni za povinnou osobu dle AML zákona a v souvislosti s tímto obchodem se na ně bude tento zákon vztahovat (v rozsahu povinností uvedených v § 28 AML zákona), přestože nespadají do výčtu povinných osob uvedeného v § 2 odst. 1 AML zákona.

Poskytovatelé služeb spojených s virtuálním aktivem musí zaslat svůj systém vnitřních zásad a hodnocení rizik Finančnímu analytickému úřadu

Osoby, které ke dni účinnosti zákona podnikatelským způsobem poskytují služby spojené s virtuálním aktivem a mají alespoň 1 zaměstnance nebo spolupracující osobu, budou muset do 30 dnů ode dne nabytí účinnosti zákona oznámit Finančnímu analytickému úřadu písemné znění systému vnitřních zásad a hodnocení rizik, které jsou povinny vypracovat dle § 21 AML zákona, pokud tak neučinily již dříve. Finančnímu analytickému úřadu bude nutné oznamovat také případné změny. Podle AML zákona musí povinné osoby svůj systém vnitřních zásad průběžně aktualizovat.

Dotčeným poskytovatelům služeb, kteří již mají systém vnitřních zásad a hodnocení rizik zpracovány z dřívějška, lze rozhodně doporučit, aby před jejich zasláním FAÚ prověřily aktuálnost těchto dokumentů (zejména ve vztahu k platné legislativě, metodice FAÚ a dalším relevantním zdrojům) a případně je včas novelizovaly.

Rozšíření okruhu povinných osob

Novela zákona se dotkne také dalších osob. Například provozovatel hazardních her, který provozuje loterii nebo bingo dálkovým přístupem prostřednictvím internetu, bude považován za povinnou osobu. U klientů těchto her, s nimiž navázal provozovatel obchodní vztah před účinností zákona, a tento vztah dosud trvá, bude provozovatel povinen provést dodatečnou identifikaci a kontrolu ve lhůtě 3 měsíců ode dne účinnosti zákona.

Povinnými osobami budou nově také insolvenční a restrukturalizační správci, vztahuje se však na ně pouze povinnost oznamovat podezřelý obchod a poskytnout na vyžádání informace Finančnímu analytickému úřadu (nový § 27a AML zákona). Dohled nad plněním těchto povinností bude (vedle FAÚ) vykonávat i Ministerstvo spravedlnosti.

Identifikace na dálku pomocí tzv. mikroplatby

Provozovatelé hazardních her budou nově oprávněni provést identifikaci klienta na dálku prostřednictvím tzv. mikroplatby (§ 11 odst. 7 AML zákona).

Dálkovou identifikaci klienta prostřednictvím tzv. mikroplatby (§ 11 odst. 7 AML zákona) budou moci všechny povinné osoby provést i u klientů, kteří nemají veden účet u úvěrové instituce působící na území členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor. Postačí, pokud klient nebude mít účet veden ve vysoce rizikové třetí zemi.

Další novinky

Pobočky nebo provozovny zahraničních úvěrových a finančních institucí umístěné v České republice, které mají AML/CFT postupy upraveny vnitřním předpisem zřizovatele, budou povinny písemné znění tohoto vnitřního předpisu zaslat Finančnímu analytickému úřadu nebo České národní bance (§ 21 odst. 8 AML zákona) do 30 dnů ode dne účinnosti novely (pokud tak již neučinily dříve).

Povinné osoby, které v rámci identifikace a kontroly klienta, s nímž navazovaly obchodní vztah, dosud nezjišťovaly číslo a druh průkazu totožnosti klienta, stát, popřípadě orgán, který průkaz totožnosti vydal, a dobu jeho platnosti, budou povinny buď obchodní vztah s takovým klientem ukončit nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti zákona, anebo dodatečně chybějící informace získat.

Povinné osoby budou mít nově právo neprovést kontrolu klienta nebo její určitou část, pokud by to mohlo vést ke zmaření nebo ohrožení šetření podezřelého obchodu (současně se předpokládá, že podezřelý obchod bude povinnou osobou oznámen), nebo na základě pokynu Finančního analytického úřadu.

Právnická osoba, která spravuje majetek způsobem srovnatelným s obhospodařováním investičního fondu, tj. alternativní fond dle § 15 ZISIF, bude písemné znění systému vnitřních zásad a hodnocení rizik nově oznamovat FAÚ, namísto České národní bance.

Finanční analytický úřad bude oprávněn uložit povinné osobě opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Neprovedení uloženého opatření, nebo neinformování FAÚ o jeho provedení bude sankcionováno pokutou.

Horní hranice pokuty za nezavedení nebo neuplatňování odpovídající strategie a postupů vnitřní kontroly a komunikace ke zmírňování a účinnému řízení rizik legalizace výnosů z trestné činnosti a financování terorismu identifikovaných v hodnocení rizik a k naplnění dalších povinností stanovených AML zákonem se zvyšuje z 5 mil. Kč na 10 mil. Kč.

Účinnost změn

Naprostá většina ustanovení navrhovaného zákona by měla nabýt účinnosti prvním dnem prvního kalendářního měsíce následujícího po dni jeho vyhlášení (zveřejnění ve Sbírce zákonů). K tomu může dojít ještě v první polovině roku 2024.

Mgr. Matyáš Moska

advokát

Sdílejte článek:
17. 4. 20241 minuta čtení

Novela ZISIF je na spadnutí, dnes prošla třetím čtením v Poslanecké sněmovně ČR

Novela zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů ("ZISIF") byla dnes (17. 4. 2024) jakožto sněmovní tisk č. 570 ze strany Poslanecké sněmovny ČR ve 3. čtení schválena.

Více
22. 1. 20241 minuta čtení

Dne 31. 1. 2024 končí lhůta pro splnění reportingových povinností vůči ČNB

Upozorňujeme, že dne 31. 1. 2024, končí lhůta pro splnění reportingových povinností tzv. minifondů dle § 15 ZISIF vůči České národní bance. Alternativní fondy reportují stav spravovaných aktiv ke dni 31. 12. 2023 prostřednictvím systému SDAT – konkrétně se jedná o výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37.

Více
9. 1. 20241 minuta čtení

Česká národní banka dne 5. 1. 2024 zveřejnila v systému SDAT nové výkazy

Dne 5. 1. 2024 Česká národní banka zveřejnila v systému SDAT nové výkazy pro splnění reportingových povinností, konkrétně se jedná o výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37. Lhůta pro vyplnění výkazů a odeslání je do 31. 1. 2024. Reportuje se stav spravovaných aktiv ke dni 31. 12. 2023.

Více
6. 7. 20232 minuty čtení

Od 1. 8. 2023 musí všechny alternativní fondy zavést vnitřní oznamovací systém (whistleblowing) podle zákona o ochraně oznamovatelů

Od 1. 8. 2023 musí všechny alternativní fondy zavést vnitřní oznamovací systém podle zákona o ochraně oznamovatelů (tzv. whistleblowing).

Více
29. 5. 20231 minuta čtení

Čeká alternativní fondy dle § 15 ZISIF zpřísnění podmínek? Povinný audit a označení fondu jako subjektu rizikového kapitálu

Ministerstvo financí předložilo dne 25. května 2023 do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů ("ZISIF"), a další související zákony.

Více
15. 2. 20231 minuta čtení

FAÚ upozorňuje na povinnost určit kontaktní osobu

Finanční analytický úřad upozorňuje na skutečnost, že povinné osoby mají uloženu povinnost ve smyslu § 22 AML zákona, určit konkrétního zaměstnance nebo člena statutárního orgánu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s FAÚ, tzv. kontaktní osobu.

Více
29. 1. 20231 minuta čtení

Dne 31. 1. 2023 končí lhůta pro splnění reportingových povinností vůči ČNB

Zítra, tj. dne 31. 1. 2023, končí lhůta pro splnění reportingových povinností minifondů dle § 15 ZISIF vůči České národní bance. Minifondy reportují stav spravovaných aktiv ke dni 31. 12. 2022 prostřednictvím systému SDAT – konkrétně se jedná o výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37.

Více
5. 1. 20231 minuta čtení

Česká národní banka dne 5. 1. 2023 zveřejnila v systému SDAT nové výkazy

Dne 5. 1. 2023 Česká národní banka zveřejnila v systému SDAT nové výkazy pro splnění reportingových povinností, konkrétně se jedná o výkazy ROFOS 36 a ROFOS 37. Lhůta pro vyplnění výkazů a odeslání je do 31. 1. 2023. Reportuje se stav spravovaných aktiv ke dni 31. 12. 2022.

Více
10. 7. 20222 minuty čtení

Kontaktní osoba u alternativních fondů dle § 15 ZISIF – může jí být člen statutárního orgánu?

Jednou z povinností alternativních fondů dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech, ve znění pozdějších předpisů (ZISIF) je mj. určit tzv. kontaktní osobu k plnění oznamovací povinnosti podle § 18 AML zákona a k zajišťování průběžného styku s Finančním analytickým úřadem (§ 22 AML zákona).

Více
6. 7. 20211 minuta čtení

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb.

Dne 1. 7. 2021 nabývá účinnosti novela AML vyhlášky č. 67/2018 Sb., o některých požadavcích na systém vnitřních zásad, postupů a kontrolních opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Více
9. 12. 20201 minuta čtení

Dne 4. 12. 2020 prezident podepsal paragrafované znění transpozice V. AML směrnice

Ačkoli měla být 5. AML směrnice (2018/843 ze dne 30. 5. 2018) členskými státy EU transponována ke dni 10. 1. 2020, v České republice se novela začátkem roku 2020 teprve rozesílala poslancům a paragrafované znění transpozice podepsal prezident Miloš Zeman až dnes, tj. 4. 12. 2020.

Více

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše