Založení alternativního fondu na klíč

Provedeme Vás celým procesem krok za krokem

Pro koho je založení alternativního fondu?

Založení alternativního investičního fondu podle § 15 ZISIF (zákon č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech) je vhodné pro osoby, které mají zájem vykonávat podnikatelskou činnost spočívající ve správě majetku jiných osob, jež je srovnatelná s obhospodařováním investičního fondu.

Jedná se o jednoduchý způsob správy majetku investorů, který, oproti klasickým investičním fondům, nepodléhá regulaci a dozoru České národní banky (ČNB), jako jiné investiční fondy, a je pouze u ČNB registrován. Oproti klasickým investičním fondům se alternativní fond (minifond) vyznačuje nízkými požadavky na administraci, jednoduchostí založení a rychlostí při procesu registrace u ČNB.

Pro alternativní investiční fondy je zásadní, že nemohou činit veřejnou nabídku k investování peněžních či jiných prostředků. Nabídka investování může být pouze neveřejná. Tím se rozumí nabídka s užšími vazbami mezi alternativním fondem a osobou, které je nabízena možnost investovat. Alternativní investiční fond může mít maximálně 20 retailových investorů, přičemž větší počet je považován za veřejné nabízení a legislativa ho neumožňuje, ledaže by se jednalo o kvalifikované investory, kterými jsou osoby investující více než 125 000 euro.

Kolik finančních prostředků mohou alternativní fondy spravovat?

Alternativní investiční fondy nesmí spravovat majetek přesahující 500 000 000 euro (pět set milionů eur) anebo 100 000 000 euro (sto milionů eur), jestliže alternativní fond užívá k obhospodařování majetku pákový efekt.

Nutno podotknout, že alternativní fondy nesmí dělat obecně cílené marketingové kampaně, jelikož v takovém případě se to považuje za oslovování veřejnosti, což je zakázáno, resp. značně omezeno. Alternativní investiční fond může své služby nabízet pouze individuálně. Oslovit veřejnost je možné pouze tehdy, je-li z reklamního sdělení patrno, že cílí výhradně na kvalifikované investory.

Založení alternatiního investičního fondu – krok za krokem

1) V prvním kroku je nezbytné zřídit subjekt, který bude figurovat jako správce alternativního fondu. Nejjednodušším a nejčastějším způsobem je založení společnosti s ručením omezeným; často se lze ale setkat i se společností akciovou. Dříve bylo možno, aby byl správce alternativního fondu i fyzická osoba, tato možnost je však od 13. 8. 2017 zákonem vyloučena. Zároveň je nutné, aby správce měl zaregistrované sídlo v České republikce (§ 15 odst. 2 ZISIF).

2) Dále je nezbytné vytvořit investiční strategii a návrh investiční smlouvy a další přílohy žádosti, které se předkládají spolu s žádostí o registraci České národní bance.

3) Jakmile má budoucí alternativní fond vše připraveno, podává se žádost o zápis do evidence vedené ČNB. Vyřízení žádosti lze očekávat v rámci 1 týdne.

Jak probíhá řízení o zápisu alternativního fondu u ČNB?

Řízení je zahajováno na návrh budoucího alternativního fondu. Návrh se podává výhradně v elektronické podobě v českém jazyce, lze jej podat i na základě plné moci.

Zápisem dochází ze strany ČNB k evidenci alternativního fondu; nejedná se o povolovací řízení, jehož výsledkem je udělení licence.

Jak dlouho trvá než ČNB alternativní investiční fond zaregistruje?

Jestliže žádost obsahuje veškeré požadované informace a splňuje požadavky, ČNB zapíše alternativní fond do seznamu do pěti pracovních dnů ode dne, kdy ji byla žádost doručena. Náš aktuální rekord nejrychlejší registrace do seznamu ČNB jsou 2 dny od podání žádosti.

K uvedené lhůtě je nutné připočíst čas na přípravu veškeré dokumentace, která se podává společně s žádostí. Časové rozmezí se odvíjí dle náročnosti a pohybuje se zhruba v řádu týdnů.

Co od Vás budeme potřebovat k založení alternativního fondu?

K registraci alternativního fondu u ČNB od vás budeme potřebovat:

  • identifikaci právnické osoby obhospodařující peněžní prostředky od investorů; Pokud ještě nemáte právnickou osobu, rádi ji pro Vás založíme;

  • informace o typu investic a třídě aktiv, do kterých máte v úmyslu investovat;

  • předpokládanou hodnotu spravovaného majetku (NAV – net asset value);

  • informace pro vytvoření investiční strategie, případně investiční strategii, pokud ji máte již vyhotovenou,

  • informace podrobnějšího charakteru k podmínkám a modelu správy investic za účelem přípravy investiční smlouvy.

Kam dál?

Chci založit alternativní fond
Services icon

Nezávazná poptávka

Vyplněním údajů a kliknutím tlačítka "Nezávazně poptat" nezávazně poptáte nabídku služeb.

Více informací k přijímání kryptoměn zde.

Prosím, vyberte alespoň jednu službu.

Nezávazně poptat

Používáme soubory cookies

Používáme soubory cookies, abychom Vám umožnili uživatelsky příjemnější prohlížení webu. Udělíte-li nám souhlas s umístěním volitelných souborů cookies do vašeho zařízení, budeme moci sbírat anonymizovaná analytická data za účelem zlepšení našeho webu. Více informací o používání souborů cookies tímto webem naleznete v Pravidlech používání cookies.

Nastavení
Povolit jen nutné
Přijmout vše